OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Skušobný poriadok

Skúšobný poriadok Mondioring

I. Predslov

Náplň Mondioringu bola spracovaná zástupcami Európy i Ameriky z dôvodu zjednotiť

jednotlivé národné skúšobné poriadky a vniesť tak obohatenie do výcviku psov.

Obohatenia pre začiatočníkov i pokročilých. Cieľom Mondioringu je pobaviť divákov,

umožniť účastníkom súťaže predvedenie výcviku psov so stupňujúcimi sa nárokmi a v

neposlednom rade dať kynologickej verejnosti možnosť športového súperenia.

Na vykonávanie Mondioringu potrebujeme uzavretý priestor vybavený rôznymi

pomôckami, jedného alebo dvoch pomocníkov v ochrannom odeve (ktorí budú

partnermi pre psov), psovodov a rozhodcu, ktorých úlohou je posudzovať účastníkov

podľa skúšobného poriadku. Tento poriadok popisuje jednotlivé cviky, ich poradie,

príslušný počet bodov pre každý cvik a trestné body za jednotlivé chyby.

Aby bol ľahko a široko prístupný, je poriadok Mondioring stručný v popísaní cvikov,

jednoduchý v prevedení a jasný v hodnotení. Pri výnimočných a nepredvídateľných

okolnostiach, ktoré sa môžu vyskytnúť alebo v prípade nedostatočne popísaného

cviku, nesmie nikdy rozhodca zabudnúť na cieľ, kvôli ktorému tento skúšobný poriadok

vznikol. Musí sa v prvom rade snažiť držať líniu nastavenú v týchto pravidlách a musí

sa vystríhať klamnej interpretácii, ktorá by bola na škodu psa.

Účelom Mondioringu je ukázať učenlivosť psa, vysvetliť kvalitu jeho výcviku a

umenie jeho psovoda a najmä potom zdôrazniť genetické vlohy psa. Program

tvoria tri disciplíny, pri ktorých sa musí bezpodmienečne dodržať nasledovné poradie:

1 - Cviky poslušnosti

2 - Skoky

3 - Cviky obrany

Poradie jednotlivých cvikov v každej disciplíne pred začatím je pre všetkých rovnaké.

Upozornenie:

Skúšobný poriadok Mondioring je predkladaný do mnohých jazykov. V prípade

nejasnosti platí francúzsky text.

II. Pomocník pre obranu

Pripomeňme si, že predtým bola takáto osoba pomenovávanie názvami "Apache", "Zlý

páchateľ", "Manekýn", "Slamník". V Amerike je to "Deco" (lákadlá), alebo "Pomocník".

Každé takéto označenie nesie so sebou vlastnú filozofiu výcviku a bolo by zaujímavé

uviesť ďalšie výrazy, ak sú odlišné, používané v Nemecku, Španielsku, Holandsku,

Taliansku alebo Švajčiarsku.

Názov "pomocník pre obranu - figurant" (pozn. vo francúzštine d'homme d'attaque

znamená muž alebo človek útoku) bol vytvorený nanovo. Oproti označeniu psov, ako

je pes lovecký, pes obranný alebo pes strážny nie je figurant doslova človek útoku

alebo útočiaci. Väčšinou sa bráni, uteká alebo má za úlohu psovi zobrať jeho predmet.

Nehľadiac nato aké má označenie, je figurant partnerom pre psa i psovoda, musí však

byť aj ich protivníkom. Musia spolupracovať s rozhodcom a pomôcť mu posúdiť

účastníkov podľa ich výkonov. Ak sa figurant uspokojí len so svojou pasívnou

pozíciou, zostane potom len bábkou využiteľnú iba nato "dá zahryznúť". Ak chce

umožniť rozhodcovi zhodnotiť kvality psa, musí pôsobiť ako protivník zvieraťa. Fakt, že

je chránený ochranným odevom môže ale tiež viesť k tomu, že svoj postoj protivníka

preženie. Tiež hrozí, že sa nebude ku všetkým psom správať rovnako, či už zámerne

alebo nie. Ako taká je pozícia figuranta ťažká, ale jeho cieľom by malo byť vždy chrániť

športového ducha.

Bez toho aby sme sa zaoberali technickými detailmi práce pomocníkov - figurantov

nikdy nesmieme zabudnúť na 3 zlaté pravidlá:

1. Pomocník (figurant) musí byť absolútne nestranný.

2. Nesmie nikdy a za žiadnych okolností spôsobiť psovi fyzickú bolesť.

3. Musí sa správať vždy tak, ako by nebol chránený ochranným odevom a psovi sa

brániť, alebo na neho pôsobiť svojou rýchlosťou, ľsťou, útočnosťou a uhýbaním.

Figurant nikdy nesmie psa udrieť palicou. Ak uplatňuje revolver, potom musí mieriť do

vzduchu v uhle asi 45 stupňov. Na začiatku každého útoku sa figurant postaví na

vzdialenosť 10-20 metrov od psa v strednej osi terénu. Figurantovi sa prísne zakazuje

dávať psovi povely alebo na psa hovoriť (gestá sú povolené). Len voda je povolená

ako použiteľná tekutina. Je samozrejmé, že za prácu pomocníka - figuranta

zodpovedá rozhodca, a preto ho figurant musí vždy poslúchnuť.

Pre stupne 2 a 3 Mondioring sa budú na disciplínach podieľať 2 figuranti podľa

rozhodnutia rozhodcov. Stupeň 1 potom môže byť zabezpečený len jedným

figurantom.

Výber figurantov v každej zúčastnenej krajine potom závisí na ich vlastných

pravidlách.

III. Základné ustanovenia

1. Hlásenie

Na pokyn usporiadateľa sa dostaví psovod na plochu cvičiska. So svojim psom,

ktorého má voľne pri nohe bez vodítka, obojku alebo náhubku sa postaví na miesto

určené rozhodcom a hlási sa. Psovod spresní počiatočnú dĺžku a výšky pre skoky.

Hlási rozhodcovi, či svojho psa na vzdialenosť odvoláva hlasom alebo pískaním.

Vyberie si obálku, v ktorej je uvedený spôsob prvého zadržania utekajúcej osoby. Bez

toho, aby ju otvoril, hneď ju odovzdá rozhodcovi. Rozhodca je teda jediný, ktorý

bezprostredne po štarte psa k zadržaniu vie, či sa jedná o zadržaní so záhryzom

alebo o prerušené zadržanie (pozri popis postupu pri zadržaní). Nakoniec si vezme

psovod z inej schránky kus číslovaného drievka pre cvik "vyhľadanie predmetov" a

uschová si ho vo vrecku. Vrecko musí byť prázdne.

2. Príprava na začatie cvikov (jednotné pre všetky disciplíny)

Psovod stojí a zostáva k dispozícii usporiadateľovi, ktorý ho odvedie do blízkosti

východiskového bodu každého cviku (cca 3m). Tu je potom povolená jedna úprava

psa v priebehu jedného cviku. Povel musí byť nenápadný a nesmie byť po zaznení

klaksónu značiaceho umiestnenie na východiskový bod. Jedným prvým zaznením

klaksónu rozhodcov je povolené postaviť sa na štart. Psovod má 30 sekúnd čas, aby

svojho psa uviedol do stanovenej polohy. Čas je meraný rozhodcom. Po uplynutí

týchto 30 sekúnd, bez uvedenia psa do polohy, je cvik anulovaný. Psovod uvádza

svojho psa do polohy jedným povelom ("sadni", "ľahni", alebo "stoj" - vždy podľa

cviku). Ďalší povel je ponechaný na vôli psovoda k udržaniu psa v polohe (pr. "zostaň"

alebo "miesto"). Každý ďalší povel na uvedenie psa do polohy, alebo k jeho udržanie v

polohe, je považovaný za druhý povel a je trestaný stratou 1 bodu. Pri viac ako piatich

poveloch, je cvik anulovaný, a to aj keď stanovený čas 30 sekúnd ešte neuplynul.

Akonáhle psovod so psom sú v dobrej polohe, dáva rozhodca pokyn na začatie cviku

a psovod dáva príslušný povel, pred ktorým môže použiť oslovenie psa menom. Každý

nestanovený povel bude potrestaný.

3. Zvukové povely k odvolaniu na konci cvikov

Sú dva spôsoby odvolania (privolanie) zo vzdialenosti a odvolanie (privolanie) z

blízkosti (asi 1m). Odvolanie z blízkosti je vnímané ako povel k nohe.

Privolanie na vzdialenosť môže byť vykonané hlasom alebo písknutím. Príslušný

spôsob musí psovod oznámiť pri hlásení a jednotne ho dodržiavať pre celý priebeh

skúšky. Nedodržanie znamená bodovú stratu. Privolanie k nohe z blízkosti sa dáva

hlasom.

Ako povel hlasom tak aj hvizd musí byť krátky a súvislý. Zdvojený alebo nesúvislý

povel je považovaný ako druhý povel bude aj trestaný.

K odvolaniu je povolený len jeden zvukový povel. Každý ďalší povel bude potrestaný

(viď pokyny v popise každého cviku). Pokiaľ sa pes vzpiera a na jeho zvládnutie je

potreba viac ďalších povelov, stráca jeho psovod aj body za "celkový dojem".

Tiež pes, ktorý po ukončení obranných cvikov neprestane pracovať do 5 sekúnd (či už

bol alebo nebol odvolaný) stráca 10 bodov získaných za návrat. Ďalej tiež môže stratiť

body za "celkový dojem", a to podľa rozhodnutia rozhodcu.

Pes, ktorý nie je späť pri nohe psovoda v povolenom čase, stráca 10 bodov

pridelených za zastavenie v obranných cvikoch.

V triede I. je ponechané na psovodovi, či svojho psa privolá, alebo nechá jeho

figuranta strážiť. Každopádne zvolený spôsob musí ohlásiť rozhodcovi pri hlásení.

4. Všeobecné predpisy

Celkový dojem

Ak rozhodca rozhodne, že prevedenie cviku je nepresné, odpočíta z celkovo

dosiahnutých bodov cvikov až 10%. Rovnako môže trestať aj súťažiacich, ktorí sa

pred, počas alebo po vykonanej skúške správajú nedisciplinovane. Výška

odpočítaných bodov závisí na jeho zvážení.

V priebehu skúšky je psovodovi prísne zakázané oznamovať akékoľvek informácie

zboru rozhodcov vynímajúcich prípadu zranenia psa alebo jeho samého. V prípade

nedodržania tohto ustanovenia nasleduje strata 10 bodov za "celkový dojem", v

prípade opakovania vylúčenie zo skúšky.

Bodová strata za "celkový dojem" sa zráža z celkovo dosiahnutých bodov pretekára.

V prípade obzvlášť nedisciplinovaného správania môže rozhodca vylúčiť psovoda

z ďalšej účasti a odobrať mu výkonnostný zošit. Predloží potom správu o incidente

jeho národnej výcvikovej komisii a prezidentovi miestnej kynologickej spoločnosti.

Podmienky účasti pre skúšky Mondioring

Psovod musí mať pre svojho psa vystavenú výkonnostnú knižku od zodpovedných

úradov jeho krajiny. Pripustené sú všetky plemená psov. Pes musí byť držiteľom

preukazu pôvodu vydaného kynologickou spoločnosťou, ktorá je uznaná FCI.

Zúčastniť pretekov sa môžu psy staršie ako 12 mesiacov.

Predtým, ako je pes pripustený k vykonaniu skúšky podľa triedy III. musí sa preukázať

jeho kvalifikácia nasledovne:

• v triede I. 2 skúšky s počtom bodov minimálne 160 z 200

• v triede II. 2 skúšky s počtom bodov minimálne 240 z 300

Psovod môže robiť skúšky v rovnakej triede neobmedzene dlho. Ak pes nedosiahne v

triede III. na 300 bodov, môže súťažiť v kategórii II. tak dlho ako bude chcieť.

Pes z ringu smie vstúpiť do súťaže Mondioring v rovnakej triede, v ktorej sa zúčastňujú

ringu vo svojej krajine. Pes, ktorý sa zúčastňuje národných súťaží v najvyšších

kategóriách, musí vstúpiť do Mondioringových súťaží priamo do III. triedy.

Ako vyplýva z pravidiel FCI, psy zúčastňujúci sa súťaží Mondioring musia mať dva

semenníky normálneho vzhľadu, kompletne zostúpené do miešku.

V momente, kedy je pripravený terén pre skúšky, je prístup na neho prísne zakázaný

všetkým pretekárom. Trestom pri porušení je vylúčenie z pretekov.

Organizácia pretekov

Združenia, ktoré chcú zorganizovať preteky, musia ich príprave venovať veľkú

pozornosť a nezanedbať žiadny detail. Aby bola zaručená účasť zahraničných

psovodov, musia včas upovedomiť príslušné zahraničné organizácie.

Zbor rozhodcov

Zbor rozhodcov sa skladá z jedného alebo viacerých kvalifikovaných rozhodcov. Pri

rozhodovaní im pomáhajú vybraní figuranti.

Čas, po ktorý môže rozhodovať len jeden rozhodca: 9 hodín denne.

Združenia musí tiež vybrať usporiadateľa - vedúceho priestoru, ktorý má prehľad o

programe a o priebehu jednotlivých cvičení.

Pre hladký priebeh je vhodné mať k dispozícii jednu až dve sekretárky. Na ploche

bude umiestnený aj stôl pre rozhodcov, jeho pozícia musí byť taká, aby rozhodcovia

mohli stále pohodlne sledovať dianie na pretekoch.

Združenia, ktoré organizujú preteky, musia tiež zabezpečiť účasť aspoň dvoch mužov -

pomocníkov, ktorí budú určení pre napr.: presunutie prekážok, predhadzovaní potravy

atď.

Skúšobný priestor

Miesto, kde sa konajú skúšky, musí byť najmenej 60 x 40m veľké, najviac 5 000m2.

Pôda nesmie byť tuhá, teda dláždená ani asfaltová. Je nutné dbať, aby vo

vymedzenom priestore neboli žiadne predmety, o ktoré by sa mohol pes zraniť.

Priestor musí byť ohradený. Požadované sú dva vchody, jeden pre psovoda so psom,

druhý pre figuranta. Na ploche môžu byť začlenené kulisy podľa témy zvoleného

usporiadateľom.

Usporiadateľ sa musí postarať aj o označenie priestoru. Každý začiatok cviku musí byť

označený. Pre cvik "stráženie predmetu" musia byť označené 2 kruhy s priemerom 2 a

5m. Na zemi pred skokmi musia byť jasne označené príložníky. Tzn. proti palisáde,

proti skoku do diaľky a pred skokmi cez prekážku. Pri "odmietani potravy" je v mieste,

kde sa ukrýva psovod umiestnený nenápadný otvor, ktorým môže psovod svojho psa

sledovať v priebehu cviku. Pre "vyslania vpred" je potrebné vyznačiť štartovaciu čiaru

a paralelne od nej ďalšiu líniu 20 metrov dlhú, ktorá je na oboch koncoch vyznačená

pätníkmi alebo vlajkou. Od orámovania, vždy 5m smerom dovnútra, sú 1m dlhé kolmé

čiary, ktoré označujú optimálny priestor na dosiahnutie. Os tejto dráhy musí byť

kolmicou na cvičebnú plochu (nie diagonála), v ceste psovi nesmú stáť žiadne

prekážky alebo predmety, ktoré by ho mohli odlákať. Orámovania (prápory alebo

pätníky) môžu byť nahradené aj kulisami.

Logistika pretekov

Organizátor pripraví pre rozhodca nasledujúce pomôcky:

• 6 predmetov pre útoky

• prekážku pre útok (pozri skúšobný poriadok)

• 6 úkrytov pre vyhľadávanie

• 3 prekážky pre skoky (podľa nákresov v skúšobnom poriadku)

• 6 aportovacích predmetov (pozri zoznam skúšobnom poriadku)

• kúsky potravy (pozri skúšobný poriadok)

• predmety z dreva (15 x 2 x 2cm) pre "vyhľadávanie predmetov"

• 2 pištole ráže 9mm (alebo 6mm trojito nabitý)

• vlajočky ako označenie pre "prerušený útok"

• bodové listy

• 1 až 2 úkryty (zásteny) pre cvik "ukrytie psovoda"

• 3 až 4 predmety bežnej potreby pre "stráženie predmetov", vhodné sú predmety

súvisiace s ostatnými kulisami (témou súťaže).

Aportovacie predmety ako aj tie pre útok, sú vybrané rozhodcom ráno v deň súťaže.

"Stráženie predmetu" a "útok"; rozhodca musí byť pozorný na použité rekvizity

v priebehu skúšobného psa (tieto sa nesmú podobať stráženému predmetu).

Usporiadateľ tiež zabezpečí pre každú triedu v každý súťažný deň skúšobného psa.

Pre výzvy na odštartovanie zabezpečí organizátor klaksón. Píšťalku smie používať iba

psovod.

Pre figuranta musí byť zabezpečené miesto, kde by sa zdržiaval v čase, keď obrana

neprebieha. Toto miesto je zvolené tak, aby nezvádzalo pozornosť cvičiacich psov

a aby psy prítomnosť figurantov nevnímali. Musí byť od cvičebného priestoru vzdialené

najmenej 5m. Na cvičebnej ploche, ani na jej okraji, nesmú byť postavené nádoby s

vodou. Mohli by tiež zvádzať pozornosť psov. Mimo cvičebnej plochy musí byť

postavený úkryt, v ktorom sa môže zdržovať psovod v priebehu prípravy na cvik

"prieskum terénu". Tu má k dispozícii misku a môže dať svojmu psovi napiť.

Losovanie

Pred začiatkom skúšok vykoná usporiadateľ žrebovanie štartového poradia. Tiež môže

vykonať žrebovanie poradia jednotlivých cvikov. Toto žrebovanie nie je povinné a je na

zvážení rozhodcu. Prítomnosť súťažiacich pri žrebovaní nie je nevyhnutná. Cviky

"obrany" nikdy nezačínajú vyhľadaním ani zadržaním pri úteku (v kategórii III).

Ďalej sa žrebuje predvolená poloha psov pre cvik "polohy" ("sadni", "vstaň" alebo

"ľahni"). A naposledy sa žrebuje poloha psa v priebehu cviku "neprítomnosť psovoda",

a to "sadni" alebo "ľahni".

Skúšobný pes

Povinne musí byť pred začiatkom skúšok v každej triede predvedený skúšobný pes.

Súťažiaci sú vždy prítomní pri predvedení.

Potrava

Musia byť pripravené rôzne kúsky potravy v primeranej veľkosti (najviac vo veľkosti

päste). Maškrty môžu byť surové alebo varené mäso, kus ryby, syr, suché sladkosti,

cukor atď.

Palica

Pripravená palica musí byť z bambusu rozrezaného do kríža.

Povely

Musia byť dávané psovodom presne podľa skúšobného poriadku a môžu byť

v rodnom jazyku psovoda.

Bodové listy

Musia zodpovedať úradnému vzoru a musia obsahovať všetky údaje o skúške.

Vypĺňajú sa pre každú triedu a psa 3x (1 originál a 2 kópie). Originál zostáva

rozhodcovi, prvú kópiu získa psovod pri vyhlasovaní výsledkov a druhá kópia je

určená pre usporiadateľov.

Činnosť a povinnosti rozhodcov

Splnomocnenia rozhodcov pre rozhodovanie sú vymenovaní úradnou organizáciou

v každej krajine. Ak sa zbor rozhodcov zostaví z viacerých rozhodcov, posudzujú to

spoločne a nie jednotlivo. Musia poznať presne skúšobný poriadok a toho sa aj držať.

Rozhodca zodpovedá za priebeh jednotlivých disciplín a má úplnú slobodu

v hodnotení. Rozhodca jednotlivo upresňuje prácu figuranta podľa kategórie I, II alebo

III. Pre jasne definované chyby udeľuje bodové straty, tak ako sú uvedené v

skúšobnom poriadku. Každá bodová strata zodpovedá jednej chybe, nevyhovujúcemu

výkonu psa alebo chybnému správaniu psovoda. Predtým, než sa zúčastnia skúšok,

sú všetci účastníci povinní sa oboznámiť s poriadkom, predpismi a bodovými stratami.

Rozhodnutie rozhodcov alebo zboru rozhodcov, vo vzťahu na možné prípady v

skúšobnom poriadku nešpecifikované, je nedotknuteľné. Výhradne rozhodca stanovuje

priebeh cvikov. Všetky cviky sa vykonávajú až na jeho výzvu. Klaksón dáva signál k

začiatku a ukončenia každého cviku. Musí dávať pozor na to, aby všetky cviky pre

všetky psy boli vykonané rovnakým spôsobom. Podmienky pre všetkých psov musia

byť rovnaké.

Bezprostredne po každom jednotlivom cviku komentuje rozhodca pre divákov

zrozumiteľným spôsobom prácu psa a udelí počet bodov. Spočítava celkový počet

bodov a podpisuje bodovacie listy. Po skončení skúšky sa bodový list viditeľne

umiestni v priebehu nasledujúcich pätnástich minút.

IV. Poslušnosť

1 . Chôdza pri nohe ............................................... ...... 6 bodov

Priebeh cviku

Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny. Trasa je ukázaná na

skúšobnom psovi, ten je navádzaný usporiadateľom alebo rozhodcom. Psovod

potom ide trasu po pamäti. Trasa teda musí byť jednoduchá. V priebehu tejto trasy

sú tri zmeny smeru obraty v pravých alebo ostrých uhloch, jeden obrat čelom vzad

a 2x zastavenie. Poloha psa pri zastavení nie je určená. Rozhodca signalizuje

zastavenie aj rozchod. Ak sa psovod na trase pomýli, rozhoduje, či je chyba drobná,

potom sa penalizuje podľa CD ("celkový dojem"). Ak je chyba veľká a psovod sa

kvôli tejto chybe vyhne inej úlohe, stráca všetky body. Do rúk psovoda sa pri

tomto cviku nedávajú žiadne predmety.

Straty:

• pes predbieha, vzďaľuje sa alebo mierne zostáva pozadu, za každú chybu

(nezáleží, či sa tak deje na rovnom úseku, pri obrate, zastavení, alebo otočení) –

0,5 bodu

• pes opustí, alebo nenasleduje psovoda - 6 bodov

• psovod sa pomýli na trase - CD

• psovod sa pomýli na trase a vynechá úloha - 6 bodov

2. Neprítomnosť psovoda ................................................ ........... 10 bodov

Priebeh cviku

Príprava začatia cviku spoločná pre všetky disciplíny.

Pes je uložený na zemi alebo na inom pevnom, stabilnom a dostatočne

priestrannom mieste. Toto miesto určí rozhodca. V triede I. a II. je pes odložený v

ľahu. V triede III. je losovanie, či bude odložený v sede alebo v ľahu. Rozhodca je

oprávnený zmeniť miesto odloženia psa podľa jeho zváženia v prípade nepriaznivých

klimatických podmienok alebo zmene terénu. Psovod je neprítomný po dobu 1 minúty,

počítajúc od doby, kedy zájde do úkrytu. Nesmie sa otáčať k psovi na ceste do úkrytu,

ani pri vstupe do úkrytu. V priebehu neprítomnosti psovoda prebieha pokus o

odvrátenie pozornosti psa, pri ktorom sa pes musí správať pokojne, nesmie sa

pohybovať, alebo meniť polohu. Spôsob odlákania pozornosti psa je odlišný podľa

kategórie. Nesmie sa jednať o útok alebo dráždenie psa, nie je ani povolená

prítomnosť figuranta. Pokus o odvedenie pozornosti je vo vzdialenosti minimálne 10

metrov od psa v kategórií I a II, v kategórií III je táto vzdialenosť 5 metrov.

Straty:

• pes v priebehu 1 minútovej neprítomnosti psovoda zaujme iný postoj - 10 bodov

• alebo v priebehu odchodu psovoda do úkrytu - 10 bodov

• bez zmeny polohy sa pes vzdiali od miesta odloženia, za každý meter - 1 bod

• pes zmení pozíciu po príchode psovoda - 2 bodov

• psovod sa psovi ukáže v priebehu cviku - 10 bodov

• každý neautorizovaný povel - 10 bodov

• psovod sa otočí na psa na ceste k úkrytu alebo pri vstupe do úkrytu - 10 bodov

3. Vysielanie vpred ................................................ ........... 12 bodov

Získané body:

• dosiahnutie optimálnej zóny - 12 bodov

• medzi ohraničením a kolmicami - 8 bodov

• mimo orámovania - 4 body

Technické údaje cviku

Pes musí prekročiť cieľovú líniu, ktorá je rovnobežná tej štartovacie a je dlhá 20

metrov. Cieľová línia je ohraničená dvomi pätníkmi alebo vlajkami na oboch koncoch.

Od orámovania, vždy 5m smerom dovnútra, sú 1m dlhé kolmé čiary, ktoré označujú

optimálny priestor na dosiahnutie. Toto orámovanie (vlajky alebo pätníky) môžu

byť nahradené kulisami. Cieľová línia je vo vzdialenosti 20, 30 alebo 40 metrov od

štartovej čiary, a to podľa výkonnostnej triedy (I, II alebo III). (Pozri schému).

Priebeh cviku

Príprava začatí cviku spoločná pre všetky disciplíny.

Pes je odložený pred štartovú čiaru v strede, v mieste označenom zvislou čiarou. Na

pokyn rozhodcu dáva psovod svojmu psovi povel "vpred". Pes sa vzdiali v priamom

smere do vzdialenosti 20m a dobehne na cieľovú líniu. Akonáhle pes prebehne cieľovú

líniu, privolá si psovod svojho psa povelom alebo zapískaním "k nohe". Čas pridelený

k návratu psa je 20 sekúnd.

Straty

• zvukovými povelmi alebo povelmi gestami - 2 body

• každý ďalší povel na vysielanie - 4 body

• pes kľučkuje, ide mimo smer - 1 bod

• pes začína (naznačuje návrat sám o sebe) pred zvukovým povelom psovoda, za

každú chybu - 2 body

• pes vybieha:

a) pred pokynom rozhodcu - 4 body

b) po pokynu rozhodcu - 2 body

• pes nedosiahne cieľové línie -12 bodov

• doplňujúce poveli k návratu (iba jeden) - 2 body

pes sa nevráti v stanovených 20 sekundách - 12 bodov

pes sa na ceste späť potuluje - CD

4. Polohy .............................................. kategórie I 10 bodov

... ... ... ... ... ... ... ... ............ Kategórie II + III 20 bodov

Získané body: I. II. + III.

- pre 3 (3bod x 3polohy) prípadne 6 (6 polôh x 3 body) vykonaných polôh 9 bodov 18 bodov

- privolanie "k nohe" na konci cviku 1 bod 2 body

Príklad: Pes kategórie III.

- "ľahni", "sadni", "vstaň" dobre = 9 - 1m posunutie vpred = 8

- "ľahni" dobre, potom sa vracia = 3

- celkový počet bodov = 11

Technické údaje cviku

Pri cviku je pes položený na zemi. Pes vidí dobre na psovoda pred sebou, ten je vo

vzdialenosti 5, 10 alebo 15 metrov podľa kategórie I, II alebo III. Osloviť psa menom

pred výzvou k polohe je možné. Meno však musí byť vyslovené spoločne s povelom,

inak je považované ako povel navyše. Povel smie byť vyslovený pred menom psa.

V každej pozícií má psovod možnosť dvoch povelov naviac. Ak po týchto dvoch

poveloch pes polohu nevykoná, je cvik ukončený. Body, ktoré pes získal, zostávajú.

Rovnaké podmienky platia pre východiskovú polohu. Ak ju pes opustí, musí byť

znovu prikázaná (povolené sú dva povely). Pes, ktorý predčasne mení polohu,

stráca body za tú polohu, ktorú opustil. Môže však stratiť body za ďalšiu polohu, a to

zaujal ak tú polohu, ktorá mala nasledovať. Aby pes náhodou neposlúchol hlasitého

povelu daného usporiadateľom, odporúča sa používať tzv "trojuholníkovú

signalizáciu", kde každý vrchol zobrazuje v náryse jednu polohu.

Priebeh cviku

Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny. Začatie cviku: psovod sa

dostaví na miesto začiatku cviku, pes sedí. Na povel rozhodcu zavelí psovod úvodnú

polohu psa, po povele pre udržanie psa v polohe sa vzdiali.

Psovod na psa v priebehu celého cviku vidí.

Na začiatku teda pes leží, sedí alebo stojí podľa rozhodnutia rozhodcu. V kategórii I je

každá poloha vykonaná raz. V kategóriách II a III bude každá z pozícií vykonaná

dvakrát. Ich poradie určí rozhodca.

Straty

- Pes zmení úvodnú polohu - 2 body

- Pes nevykoná prikázanú polohu - 3 body

- Pes sa pohybuje, za každý meter - 1 body

- Pes príde k psovodovi pred ukončením cviku, stráca body za - 1 (kategória II a

privolanie, ale sú mu ponechané body za vykonané pozície III - 2 body

(Z bodov získaných za polohy sa odrátajú body za posun psa podľa metrov)

V priebehu tohto cviku nie je prípustná žiadna odchýlka.

5. Odmietanie potravy ................................... kategórie I 5 bodov

... ... ... ... ... ... ................ kategórie II + III 10 bodov

Technické údaje cviku

V kategórii II a III je na ploche umiestnených šesť rôznych kúskov potravy podľa

zváženia rozhodcu. V kategórii I nie sú na ploche žiadne kúsky potravy. V cviku

"vyhľadanie predmetu" musia byť kúsky potravy umiestnené minimálne 5 metrov od

drievok. Kúsky potravy tiež nesmú byť umiestnené vo vymedzenom dvojmetrovom

kruhu v cviku "stráženie predmetu".

Odmietanie potravy je cvik sám o sebe a musí byť vykonaný samostatne a oddelene

od ostatných cvikov.

Priebeh cviku

Príprava začatia cviku spoločná pre všetky disciplíny.

V kategórii I je hodený jeden kúsok potravy. V kategórii II a III sú dva kúsky potravy

(jednotlivo alebo naraz) odhodené alebo ponúknuté v priebehu poslušnosti.

Ponúknuté alebo odhodené sú na mieste a v momente, ktorý určí rozhodca.

Podmienky budú rovnaké pre všetkých psov.

Cieľom nie je na psa nastaviť pascu (neumiestňovať preto kúsky potravy na

miesta, kde bude pes pracovať; na miesta doskokov; na začiatok

vysielania ... ...)

Straty: I , II a III

- Pes potravu olíže, zožerie, alebo vezme do papule -5 bodov -10 bodov

(Hodenú alebo na ležiacu na zemi)

- Pes sa vzdiali od odhodenej potravy, každý meter - 1 bod - 1 bod

- Psovod pôsobí na psa zvukovým povelom alebo inak - 5 bodov -10 bodov

- Vzďaľuje sa počas predhadzovania potravy, až k 3 metrom - 1 bod za meter až k 0

- Vracia sa k psovodovi - 2 body - 2 body

6. Prinášanie predmetu ................................................ ...... 12 bodov

Technické údaje cviku

Cvik musí byť vykonaný v priebehu 15 sekúnd.

Predmet pre aport je pred skúškou buďto vylosovaný alebo vybraný rozhodcom

z pripraveného zoznamu (činka, kužeľ, pneumatika, plastiková fľaša - pevná, ak je

v nej voda-, malá taštička, koliesko kočíka atď). Pes musí mať možnosť tento

maximálne 1 kilogram ťažký predmet dobre uchopiť. Zakázané sú všetky kovové

a sklenené predmety. V okruhu 5 metrov nesmie byť umiestnený žiadny iný ďalší

predmet, išlo by totiž už o úlohu rozlišovanie predmetov. Maškrty tiež nie sú v

tomto vymedzenom okruhu povolené.

Psovod sa nesmie pohybovať, kým nemá aportovaný predmet v rukách.

Pravidlá predpokladajú jeden predmet. Poznámka: logicky sa tu pár ponožiek,

ktoré sú k sebe pripútané tak, že sa nedajú oddeliť, považuje za jeden

predmet .... ... Avšak je potreba ctiť určité hranice.

Priebeh cviku

Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny. Na povel rozhodcu je predmet

hodený do vzdialenosti minimálne 5 metrov od psa. Po povolení rozhodcu môže

psovod vyslať psa pre aport. Povolený je iba jeden povel. K odovzdaniu predmetu

psovodovi je povolený jeden krátky povel, napr: "daj". Psovod počká na klaksón,

ktorý ukončí cvik, skôr ako opustí svoje miesto.

Straty:

• doplňujúce alebo nepovolené povely -12 bodov

• zvukové alebo iné usmernenia (gestá) - 2 bodov

• práca nie je vykonaná v časovom limite -12 bodov

• pes vybieha:

a) pred pokynom rozhodcu - 4 bodov

b) po pokyne rozhodcu - 2 body

• pes žuje alebo sa hrá s predmetom - 1 bod

• pes predmet pustí, zakaždým - 1 bod

• pes pri odovzdaní predmetu nesedí - 1 bod

pes pustí predmet pred psovodom, a ten ho musí zdvihnúť zo zeme – 2 body

a -1 bod CD (tj - 3bod)

7. Vyhľadanie predmetu ................... kategórie II a III 15 bodov

Technické údaje cviku

Čas na vykonanie: 1 minúta

Použitým predmetom je nedotknuté očíslované drievko (15cm dlhé, pre psa s veľkými

čeľusťami a 2cm v priereze), ktoré si psovod vyberie medzi rovnakými, taktiež

číslovanými drievkami. Psovod dostane drievko pri hlásení. Po jeho obdržaní od

rozhodcov nahlási číslo, a bez toho aby ho ukázal psovi, drievko si schová do vrecka.

Všetci súťažiaci budú mať drievko po rovnako dlhú dobu. Do blízkosti umiestnenia

drievka súťažiaceho sa umiestnia podobné, ale nečíslované. Predmet má byť

položený chrbtom ku psovi, bez toho by sa mu ukázal. Drievko musí byť logicky

umiestnené ústretovo. V priebehu tohto cviku nie sú povolené žiadne odchýlky.

Rovnako ako pri aporte nie sú v okruhu 5 metrov od umiestnenia drievok

povolené žiadne iné predmety a ani kúsky potravy. Výnimku tvoria súčasti

dekorácie. Na konci cviku sú ostatné drievka položené na podnos, aby sa predišlo

ich nadbytočnej manipulácii.

Priebeh cviku

Príprava začatia cviku spoločná pre všetky disciplíny.

Psovod odloží svojho psa na miesto určené usporiadateľom a vo vzdialenosti 30m

v dohľade psa položí drievko do pomyselného štvorca 1x1m. Drievko odloží chrbtom

k psovi. V priebehu návratu psovoda k psovi, sú do blízkosti jeho drievka (aspoň

25cm), v pomyselnom štvorci, položené ďalšie neočíslované predmety (3,4 predmety;

podľa triedy II alebo III). Na pokyn rozhodcu vysiela psovod svojho psa povelom

"hľadaj a prines". Povolený je jeden zvukový povel. Aby pes pochopil cvik, môže

psovod pred povelom dať psovi oňuchať pach zo svojich rúk. Aby mohla byť

vykonaná kontrola správnosti, vracia nakoniec psovod drievko usporiadateľovi.

Straty

psovod ukáže predmet psovi -15 bodov

• zvukový alebo iný povel (gestá) - 2 body

• opakovaný povel na vysielanie psa -15 bodov

• neprinesenie predmetu alebo jeho neprinesenie v určenom čase -15 bodov

• pes vybieha:

a) pred pokynom rozhodcu - 4 body

b) po pokyne rozhodcu -2 body

• pes žuje - 1 bod

• pes predmet pustí, za každú chybu - 1 bod

• pes pri odovzdávaní predmetu nesedí - 1 bod

pes neodovzdá predmet do rúk psovoda, a ten ho musí zdvihnúť zo zeme

-2 + -1 CD (celkom -3)

• pes opustí svoje miesto pred návratom psovoda (viac ako 2m) -15 bodov

• pes sa vzdiali do 2m, za meter - 1 bod

• pes zdvihne iný predmet -15 bod

V. Skoky

V kategórii I si môže psovod vybrať jeden skok, ktrorý bude jeho pes skákať. Vybraný

skok oznámi rozhodcovi pri hlásení. V kategórii II je "prekážka" povinná (20 bodov),

ale psovod si môže vybrať výšku "palisády" (2,10 m = 15 bodov) a dĺžku "diaľky" (3,50

m = 15 bodov).

Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny.

Nasledujúce pokyny platia pre všetky tri skoky (strmú stenu, skok do diaľky, prekážku):

• Psovod si umiestni pred skokom psa na takú vzdialenosť, ktorá mu vyhovuje

Pri predvádzaní skúšobného psa má psovod právo označiť si miesta pre štart

skokov. Potom si už nebude môcť tieto miesta označiť, inak mu hrozí strata

získaných bodov.

• Postaví sa ihneď, vľavo alebo vpravo, do vyznačeného uhla proti palisáde, proti

diaľke, či prekážke

Psovod sa nesmie dotýkať skoku (opierať sa o prekážku ... ..)

• Pokiaľ pes pred vykonaním skoku opustí svoje miesto a psovod ho musí znovu

umiestniť, stráca jeden pokus a príslušnú bodovú zrážku

• Pre palisádu a skok do diaľky sú povolené 3 pokusy

• Pri prekážke platí, že pokusy na skok cez a späť sú tiež 3, ale dohromady (pes, ktorý

skazí alebo nechce skočiť je psovodom vrátený späť na miesto, ako skazil; psovod

sa potom vráti späť na svoju pozíciu a počká na súhlas rozhodcu k povelu pre psa

• Pokus pes neskočí, nemá psovod právo žiadať zmenu dĺžky alebo výšky skoku

• Povel ku skoku je len slovný, za gestá či pomocné pohyby tela sa odpočítajú body;

psovod môže psa sledovať pohľadom - prirodzene, bez toho by na ňom ustrnul

• Po skoku (i neúspešnom) smie dať psovod nepovinný zvukový povel k návratu psa

k nohe alebo na zabezpečenie psa za prekážkou. Po povele na zabezpečenie psa

za prekážkou si musí psovod pre psa dôjsť. V prípade, že pes nie je zabezpečený

za prekážkou má k návratu k psovodovi 10 sekúnd (či už psovod dal povel alebo

nie). K privolaniu smie byť použitý slovný povel alebo píšťalka, a to pre

všetky skoky rovnako.

• Pes, ktorý nevykoná povel na zabezpečenie, bude potrestaný bodovou stratou.

Psovod počká na povel rozhodcu na opustenie prekážky.

• Pokiaľ je pes zaistený i v inej polohe ako vyžadoval psovod, body nestráca.

• Psovod nesmie psa zoznamovať s prekážkami pred skokom.

1. Kolmá stena (palisáda )............................................. ................. 15 bodov

výška (m) 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30

kategórie I. 15 - - - - - bodov

kategórie II. 12 13 14 15 - - bodov

kategórie III. 5 7 9 11 13 15 bodov

V triede I. len jedna výška: 1,80 m = 15 bodov

Technické údaje cviku

V dolnej časti palisády je upevnená plná doska do výšky 1metra, na nej sú

poskladané nehobľované dosky 10cm vysoké a 27-30cm široké. Kolmá stena môže

byť 1,5 až 1,9 metrov široká. Na zadnej strane kolmej steny sa nachádza naklonená

plocha (zložená z lát) pripevnená k stene vo výške 1,7 m a vzdialená od päty steny

1,2 m. Laty umiestnené na nej po 30cm brzdí zoskok psa z kolmej steny. Naklonená

stena palisády slúži aj na upevnenie celej konštrukcie. Aby sa mohla ľahšie

premiestňovať, je stena namontovaná na dva trámiky v tvare obráteného "T". Za

stenou nie je klietka, neskáče sa spätný skok.

2. Skok do diaľky ............. kategórie I a II 15 bodov, kategória III 20 bodov

Dĺžka ( metre ) 3,0 3,5 4,0

Kategória I 15

Kategórie II 10 15

Kategória III 12 16 20

V kategórii I je jednotná dĺžka skoku: 3 metre = 15 bodov.

Technické údaje cviku

Tento skok nemá priekopu.

Skok má rám z troch latiek. Jedna latka dlhá 2m a 10cm vysoká sa nachádza v čele

(vpredu) skoku. Dve bočné laty na nej po stranách nadväzujú a sú 3m dlhé, vpredu

10cm a postupne sa zvyšujú dozadu na 20cm. Na konci sú upevnené železnými

príložníkmi do pôdy, aby sa zabránilo ich roztvoreniu. Naprieč cez skok sú upevnené

farebné gumy vo vzdialenosti asi 30cm od seba. Pes musí preskočiť rám a doskočiť

na náklonnú rovinu lichobežníkového tvaru, 1,95 m dlhú a 1 meter širokú (vo svojom

strede). Rovina sa v ráme pohybuje bez toho, aby sa ho dotýkala. Dostaneme tak

skok 3 - 3,5 m. Pre 4m skok stačí, keď rovinu zodpovedajúcim spôsobom posunieme.

Rovina musí byť zostrojená alebo zaťažená tak, aby spodná stena ležala na zemi

a horná časť bola 30cm zvislo nad krajinou. Ak pes bez skoku vletí do rámov, stráca

4body a naviac sa mu odpočíta 1 pokus. Skok opakuje ešte raz.

3. Prekážka ............... kategórie I 15 bodov ... .. kategórie II + III 20 bodov

výška (metre) 1,00 1,10 1,20

Kategórie I 15

Kategórie II + III 12 16 20

V kategórii I je jednotná výška: 1m = 15 bodov (7,5 + 7,5).

Technické údaje cviku

Prekážka pozostáva z pohyblivej, dvoma čapmi opatrenej steny, ktorá musí byť 1,5 m

široká a 60cm vysoká a je zavesená do držiakov privarených na podstavci. Nad touto

stenou sa nachádza otočná 30cm vysoká doska, ktorá sa pri nepatrnom náraze skloní

a nepredstavuje tak pre psa žiadne nebezpečenstvo úrazu. Skok musí byť

nastaviteľný na požadovanú výšku. Ani pred, ani za skokom sa nenachádza žiadna

priekopa.

Akonáhle pes vykonal skok cez prekážku je povolený jeden zvukový povel na

zastavenie psa. Nie je povolený sprievodný povel gestom, takýto povel je trestaný

zrážkou 2 bodov.

Na pokyn rozhodcu môže dať psovod psovi zvukový povel spolu s povelom gestom

pre spätný skok. Každý ďalší pokyn na zastavenie psa alebo skoku späť bude

trestaný. Po spätnom skoku môže psovod dať psovi voliteľný zvukový povel "k nohe".

Straty (pre všetky 3 skoky):

• pes vybehne pred pokynom rozhodcu (+ strata 1 pokuse) - 4 body

• pes vybehne po pokyne rozhodcu - 2 body

• zvukový povel alebo povel gestom naviac - 2 body

• odmietanie alebo váhanie pri skoku tam alebo späť - 4 body

• pes jeden zo skokov skazí, tam alebo späť - 2 body

• nezastavenie psa povelom za prekážkou - 2 body

• ďalší povel pre zastavenie, umiestnenie psa, vzatie psa k nohe - 2 body

• ďalší povel na vykonanie skoku - 5 bodov

• pes nepríde "k nohe" v priebehu 10 sekúnd -2 body

• akýkoľvek ďalší neautorizovaný povel vedie k strate bodov

Straty (iba pre prekážku):

• zvukový povel alebo povel gestom pre zastavenie psa po skoku tam -2 body

• pes sa dotkne prekážky tam či späť -1 bod

• pes sa zaprie do prekážky, aj keď tá nespadne -2 body

VI. Obrana

1. Útok spredu s palicou ..............................................

bez prekážky - kategória I 50 bodov

s prekážkou - kategória II 40 bodov

- Kategória III 50 bodov

Prideľovanie bodov:

Vybehnutie : 10 bodov

Útok: 30 bodov (20 pre kategóriu II)

Pustenie a návrat: 10 bodov

Technické údaje cviku

čas: 10 sekúnd

Vzdialenosť: trieda I. 30m

trieda II. 40m

trieda III. 50m

Dovolené prostriedky : výhražné pohyby, bránenie, zastrašovanie, tiesnenie, odpor,

nátlak na psa (najviac 2 kroky). Uhýbanie až únik, ak sa pes v priebehu útoku pustí.

Pri tomto cviku možno palicu nahradiť inou rekvizitou. V kategórii I musia byť ruky

ponechané tak, aby sa pes mohol zahryznúť.

Nepovolené prostriedky: Uhýbanie až únik pred záhryz psa. Údery do psa alebo

každé konanie figuranta, ktoré môže spôsobiť psovi bolesť. V takom prípade

nasleduje vylúčenie figuranta z pretekov a nahlásenie tohto priestupku.

Prekážky:

• vodná priekopa alebo plastová vodná jamka, výška vody max 20cm

• balíky slamy

• naskladané alebo zvisle upevnené pneumatiky

• pruhy zvislých závesov na ráme

• sieť

Okrem vodnej priekopy alebo inej plochej prekážky (s výškou najviac 25cm) tieto

prekážky nesmú byť širšie ako 80cm. Pneumatiky, balíky slamy alebo siete nesmú byť

vyššie ako 80cm. Ich dĺžka je povolená medzi 8 až 10 metrov. Prekážky musia byť

postavené tak, aby umožňovali hodnotiť správanie psa pri útoku. Žiadna z nich tiež

nesmie spôsobiť psovi bolesť alebo zranenie. Cieľom je spomaliť psa na prekážke

a ohodnotiť jeho odvahu tvárou v tvár dáždnikom alebo inej rekvizite. Prekážka je

teda určená iba k spomaleniu psa a nesmie nikdy psa ohroziť. Figurant stojí potom

v strede, 5 metrov za prekážkou. Pes musí na figuranta počas cviku vždy vidieť.

Priebeh cviku

Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny. Figurant musí urobiť

všetko pre to, aby na seba nalákal pozornosť psa. Pes si musí byť istý činnosťou,

ktorú od neho chceme. Figurant na seba musí nalákať psa na prvých 10 metroch. Na

želanie rozhodcu sa figurant vzdiali do vzdialenosti 10 až 20 metrov a nakoniec, keď

je figurant za prekážkou, dá povel na vypustenie psa. Figurant, ktorý sa vracia na

miesto (alebo ho opúšťa) za prekážkou, by ju mal tiež zdolať. Jeho miesto je

minimálne 5 metrov za prekážkou.

Nesmie vykonávať nátlak na psa, ak je vo vzduchu. Ak vykonáva nátlak na psa,

musí priestor k nátlaku pripočítať k daným 5 metrom za prekážkou. V priebehu

útoku zostáva v smere osi behu psa a mierni ho.

Únik nie je na začiatku cviku povolený a ak je, potom je predčasný a nechcený.

Nie je teda ani možné odčítať body za zmeškaný záhryz. Figurant sa v činnosti

nezastaví, kým nezaznie povel na pustenie, potom však musia prestať pracovať ihneď

a úplne.

Straty: I.+ II.

III.

- Pes vybieha vpred pokynom rozhodcu

(-5 Z CD) tj spolu-15bodů -10 -10

- Pes vybehne druhýkrát pred pokynom rozhodcu -50 -40

- Pes vybieha na pokyn rozhodcu - 5 - 5

- Opakovaný povel na vyslanie psa (jeden povel) -10 -10

- Každé nesprávne správanie pred alebo počas cviku - 50 -40

- Pes nekusne, každá sekunda - 3 - 2

- Prehryz, zakaždým - 1 - 1

- Pes nepustí okamžite po povele k pusteniu, za každú sekundu

(1 sekunda sa povoľuje) - 2 - 2

- Ďalší záhryz po povele k pusteniu - 2 - 2

- Opakovaný povel na odvolanie (1 povel dovolený) - 5 - 5

- Odvolanie, ale pes už nie je v záhryze (+ strhávky za sekundu

bez záhryz) - 5 - 5

- Pes sa nevráti do 30 sekúnd -10 -10

- Nesprávne chovanie po povele k pusteniu -10 -10

- Pes neútočí alebo nehryzie (pes nesmie vykonať "prerušený útok"

a stráca tieto body, keď ho vykoná) -50 - 40

- Psovod opustí štartovací čiaru v priebehu cviku (pohyby psovoda

do strán, aby mal lepší výhľad na psa, sú dovolené, pri daní povelu

k pusteniu musí stať kľudne) -50 - 40

- Psovod využil útok v priebehu testu ako nácvik -50 - 40

- Pes váha pred prekážkou - 5 -5

- Pes obehne prekážku (netrestá sa pri návrate) -15 -10

2.Útok s predmetmi ................... . kategórie II 40 bodov, kategória III 50 bodov

Technické údaje cviku

Vzdialenosť: 30m

Platia rovnaké ustanovenia ako pri "útoku spredu s palicou"

Povolené predmety: (sú určené na to, aby odpútali pozornosť psa)

• vetva, hrkálka, handra, noviny

• kus plastu alebo vrecúško, plastové vedro prázdne alebo plné

• akékoľvek predmety vytvárajúce hluk (neškodné), atď

Použité rekvizity nemajú psa pri uchytený koristi úplne zakryť.

Ak pes pri cviku mieri na inú osobu ako figuranta, musí byť cvik ihneď ukončený

rozhodcom. Pes stráca všetky body získané v cviku. Pokiaľ je pes vyložene

nebezpečný, musí opustiť pretek.

Ak figurant zhodnotí počas útoku, že pes mieri na jeho tvár, smie sa brániť

skopávaním psa a uhýbaním.

Priebeh cviku

Rovnaký ako pri "útoku spredu s palicou". Rekvizity v tomto cviku slúžia na testovanie

odvahy psa, nemali by byť figurantom použité na nalákanie a uhnutie.

Straty

Rovnaké ako pri "útoku spredu s palicou".

3. Zadržanie pri úteku ... kategórie I 50 bodov, kategória II + III 30 bodov

Prideľovania bodov: I. II. + III

- Vybehnutie 10 bodov 10 bodov

- Útok 30 bodov 10 bodov

- Púšťanie a návrat 10 bodov 10 bodov

Technické údaje cviku

Vzdialenosť: 30 až 40 metrov

Čas: 10 sekúnd

Priebeh cviku

Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny. Figurant začína cvik asi v 10

metrovej vzdialenosti od psa. Rozhodca potom odštartuje cvik bez zbytočného

zdržiavania. Zadržanie sa vykonáva asi vo vzdialenosti 30 až 40 metrov. Figurant

zrýchli v momente, kedy je pes asi 12 metrov od neho a udržiava potom rovnakú

rýchlosť až do zásahu. Figurant odbieha, bez toho aby sa otáčal alebo sa psovi

uhýbal. Je ozbrojený pištoľou, z ktorej 2x vystrelí v priebehu záhryzu psa. Usilovnej sa

bráni, nie však brutálne, aby záhryz čo najviac obmedzil. Akonáhle je daný zvukový

povel na púšťanie, zostane ihneď úplne kľudne stáť.

Straty

Rovnaké ako pri "útoku spredu s palicou".

V kategórii II. a III ak pes pustí, stráca 1 bod za sekundu. V kategórii I sú to 3 body.

4. Zadržanie pri útoku, prerušené ....................... kategórie III 30 bodov

Prideľovanie bodov

vybehnutie : 10 bodov

útok (resp. odvolanie) 20 bodov

Prerušené zadržanie pri útoku je z tretiny hodnotené a aj body, ktoré pes získal

v ďalších disciplínach obrany spredu. (Základné počty bodov 30 + 30 = 60 bodov +

body za vybehnutie psa, pozri príklady).

Technické údaje cviku

Vzdialenosť: 30 - 40m

Každý psovod si vylosuje svoje poradie dvoch zadržaní pri útoku. Výsledok pozná iba

rozhodca. Figurant koná pri oboch zadržaniach rovnako. Prerušené zadržanie nemôže

byť vykonané, ak pes pri akomkoľvek inom zadržaní nezahrýzol. Ak už tento cvik

prebehol a v ďalšom zadržaní pes nezahrýzne, sú body za prerušené zadržanie

zmazané.

Priebeh cviku

Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny.

Po vybehnutí psa mávne pomocník pre odmietanie potravy červenou zástavkou, ak

ide o prerušenie zadržania. Pokiaľ ide o zadržanie sa záhryz, dvíha zelenú zástavku.

Pokiaľ ide o prerušenie zadržania, usporiadateľ včas upozorní psovoda dotykom na

paži, aby svojho psa odvolal, skôr než vykoná záhryz.

Po zvukovom povele psovoda k odvolaniu a privolanie psa, pokračuje figurant

rovnakým spôsobom v úteku bez toho, aby psa akokoľvek dráždil alebo strieľal.

Straty :

• vybehnutie (zrážky ako pri ostatných útokoch)

• pes uhryzne -30 bodov

• odvolanie vo vzdialenosti 3m od figuranta bez zrážky

• za každý ďalší meter - 2 body

• opakovaný povel na odvolanie (povolený je iba jeden), ak sa pes vráti do okolia 5

metrov od psovoda -5 body

• opakovaný povel na odvolanie (povolený je iba jeden), ak sa pes vráti do okolia viac

ako 5 metrov od psovoda (ponechané body za vybehnutie) -20 bodov

1. Príklad: dosiahnuté počty bodov 28 + 26 = 54: 3 = 18

Vybehnutie : 10

maximálne body = 28

vzdialenosť pri odvolaní = 5 m - 4

počet bodov za prerušené zadržanie = 24

2. Príklad: dosiahnuté počty bodov 30 + 30 = 60: 3 = 20

Vybehnutie na pokyn rozhodcu 10 - 5 + 5

maximálny počet bodov = 25

vzdialenosť pri odvolaní 2 m – 0

počet bodov za prerušené zadržanie = 25

3. Príklad: dosiahnuté počty bodov 30 + 30 = 60: 3 = 20

Vybehnutie na pokyn rozhodcu + 10

maximálny počet bodov = 30

vzdialenosť pri odvolaní 4 m - 2

počet bodov za prerušené zadržanie = 10

5. Vyhľadanie figuranta a doprevádzanie .............. kategórie II a III 40 bodov

Prideľovanie bodov

vyhľadanie 10 bodov

doprevádzanie 30 bodov

Technické údaje cviku

Počet úkrytov: 6 pevných a 1 mobilný úkryt pre potreby rozhodcovcov

Čas k vyhľadaniu a k vyštekaniu : 2 - 3 min, podľa rozhodnutia rozhodcov vzhľadom

k možnostiam priestoru. Rozhodca alebo aspoň jeden člen poroty musí byť

umiestnený, aby videl na dianie v úkryte. Ak pes nebude dostatočne pozorný, môže

potom rozhodca dať figurantovi povel na únik, každý meter úniku by sa potom

započítaval. Figurant musí presne dodržať trasu určenú rozhodcom, všetci psi potom

budú mať rovnaké podmienky. Chôdzu by mal mať prirodzenú a správanie rovnaké ku

všetkým psom. Nedráždi psov v priebehu cviku. Trikrát sa bude pokúšať utiecť

(prípadne ešte v úkryte), úteky vykonáva samostatne podľa pozornosti a správania

psa. Pokiaľ bude pes po treťom úteku evidentne nepozorný, môže rozhodca

rozhodnúť o ďalšom úteku. Figurant by sa nemal sústrediť len na využitie prekážok

v snahe o čo najdlhší útek. Jednu prekážku v rámci jedného úteku smie prejsť iba

trikrát. Prekážky robia cvik pestrý a môžu byť použité aj pri sprievode, v úniku je však

ich použitie obmedzené na dva úteky, nie viac. Doprovod by mal vyzerať ako eskorta

väzňa, ktorý sa pokúša utiecť. Cieľom je vysvetliť schopnosť psa zabrániť úteku

zločinca. Figurant nesmie začať útek skokom.

Rozhodca načrtáva priebeh celého cviku na skúšobnom psovi, kontroluje aj

prevedenie a prácu figuranta. Počas púšťania sú zakázané povely k udržaniu psa

v polohe. Povel k púšťaniu sa skladá z mena psa a ďalšieho slova podľa voľby

psovoda.

Priebeh cviku

Príprava začatí cviku spoločná pre všetky disciplíny.

Psovod so svojim psom v sprievode usporiadateľa, opustí cvičebné miesto. Akonáhle

sa figurant ukryje, prichádza, na pokyn rozhodcu, psovod so svojim psom na cvičebnú

plochu.

Po odhalení úkrytu sa psovod, na povel rozhodcu, vydá k úkrytu, aby odviedol

figuranta. Cestou k úkrytu ide psovod kľudným, nezmeneným tempom. Psovod sa

priblíži k úkrytu maximálne na 3m a potom dá figurantovi povel na opustenie

úkrytu. Ak bude psovod k úkrytu utekať, stráca body z "celkového dojmu". Pokiaľ je

pes nepozorný, môže rozhodca dať figurantovi povel k úteku. Pozorný pes v úkryte

je taký, ktorý figuranta pozorne pozoruje a stráži. Ak je rozhodca iba jeden,

postaví sa do blízkosti úkrytu.

Ak nenájde pes figuranta v určenom čase, je celá úloha ukončená. Ak pes figuranta

nájde, ale do uplynutia stanoveného času nešteká, sú odpočítané body za "nájdenie a

vyštekanie", ale psovod, na pokyn rozhodcu, ide k úkrytu a vo cviku sa pokračuje. Ak

pes neoznačil prítomnosť figuranta v úkryte štekaním, nemôže dať rozhodca

figurantovi povel k vystúpeniu. Rovnako tak nedáva rozhodca povel k vystúpeniu, ak

pes okolo figuranta prešiel a ďalej pokračuje v hľadaní. Pes má stále možnosť nájsť

figuranta alebo zareagovať do uplynutia prideleného času. Ak sa pes, pred uplynutím

času, vráti k psovodovi do vzdialenosti asi 3m, môže dať psovod druhý zvukový povel

k nájdeniu. Za tento povel mu budú samozrejme odpočítané príslušné body.

Ak pes figuranta v úkryte uhryzne, či už šteká alebo nie, stráca 5 bodov. Ak pes šteká,

a figuranta našiel, nasleduje opäť bodová strata 5 bodov.

Figurant musí byť po celú dobu počas cviku ukrytý, aby bol naplnený cieľ cviku,

a to vyhľadanie. Ak pes opustí zle zatvorenú cvičebnú plochu, smie si ho

psovod zavolať späť. V takom prípade nebude potrestaný bodovou stratou a

bude pozastavený čas. V momente, keď sa pes vráti späť na plochu, sa opäť

rozbieha čas a pes pokračuje v hľadaní. Ak je však priestor uzavretý dobre, čas

sa nepozastavuje.

V priebehu pokusu o útek môže figurant psovi rôzne uhýbať, aby od neho ušiel na čo

možno najväčšiu vzdialenosť. Pri úteku sa počíta každý meter. Vo svojej snahe o útek

pokračuje až do povelu psovoda, a ten môže dať povel psovi až po zaznení signálu od

rozhodcu. Malo by to byť asi 3 sekundy po zahryznutí. Metre úspešného úteku, kedy

bol pes v záhryze, nebudú potrestané. Ak však pes pustí pred povelom psovoda, smie

figurant pokračovať v úteku. Figurant sa dá späť do pohybu až na povel rozhodcu.

V priebehu sprievodu sa psovod zdržiava vo vzdialenosti 3m za psom alebo vedľa

neho, nie pred ním. V priebehu zastávok v sprievode musí pes úplne presne z istotou

strážiť, zrážky bodov pri nepozornosti sú rovnaké ako pri cviku "obrana psovoda".

Koniec cviku oznámi rozhodca opakovanými zvukmi klaksónu. Psovod dá pokyn "stát"

a figurant zostane stáť. Psovod si vezme svojho psa "k nohe" a je k dispozícii

usporiadateľovi.

Straty pri vyhľadávaní a sprievode :

- Doplňujúci povel pre vyslanie (iba jeden) - 10 bodov

- Ani na druhý povel pes nevybehne - 40 bodov

- Pes nenájde figuranta v príslušnom čase - 40 bodov

- Pes nevyšteká figuranta do príslušného času - 10 bodov

- Pes v úkryte figuranta uhryzne - 5 bodov

- Pes figuranta v úkryte nestráži

za každý dosiahnutý meter pri úteku - 1 bod

- Za každé napadnutie pri sprievode alebo po pustení - 2 body

- Za každý opakovaný povel na pustenie - 2 body

- Za každý meter, ktorý nechá pes figuranta utekať - 1 bod

- Psovod nedodržiava vzdialenosť 3m od figuranta - 10 bodov

- Psovod prekáža figurantovi v pokuse o útek - 30 bodov

- Pes nedohľadáva 5 sekúnd - 5 bodov

- Pes šteká, ale nenašiel figuranta - 5 bodov

- Psovod beží k úkrytu ("CD") - 2 body

6. Obrana psovoda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 30 bodov

Technické údaje cviku

Trvanie obrany psovoda: 10 sekúnd

Cvik je určený niekoľkými zásadami:

1. Vždy dochádza k stretnutiu medzi figurantom a psovodom, kde si obaja podajú ruky.

Toto stretnutie môže byť s rozhovorom alebo bez neho. Psovod môže odpovedať

figurantovi na pozdrav, ale musí hovoriť s normálnou intonáciou.

2. Stupeň obtiažnosti pre psa je prispôsobený jednotlivým triedam (I, II, III).

3. V každej triede musí byť napadnutie figurantom jasné a zreteľné, naznačenej

oboma pažami.

4. V momente napadnutia musí ako figurant, tak psovod zostať po 2 sekundy bez

pohybu. Pes musí počas týchto 2 sekúnd vykonať záhryz. Ak zahryzne, cvik

pokračuje ďalej. Ak nezahryzne, cvik je ukončený.

5. Pes môže reagovať len na napadnutie svojho psovoda.

6. Pozdrav stiskom ruky musí byť povinne vykonaný tým figurantom, ktorý bude

potom útočiť.

7. Tak ako pri "Chôdzi pri nohe" bude priebeh tohto cviku predvedený raz na

skúšobnom psovi. Ak po predvedení skúšobného psa bude potreba ďalšie

spresnenie a podrobnejšie údaje. Je možné tieto informácie poskytnúť jednému

z psovodom, ktorý bude poučený ako zástupca všetkých ostatných.

8. Akékoľvek správanie figuranta v priebehu cviku by nemalo viesť k prehnanej

provokácii psa alebo psovoda. Nemalo by teda viesť k predčasnej ochrane

psovoda alebo situáciu, kedy pes bude brániť sám seba. Inak sú odchýlky

v správaní figurantov možné.

Figurant v priebehu cviku dodržiava vopred daný scenár cviku, nemal by sa

snažiť odviesť psa od psovoda za každú cenu. O tom, či pes, ktorý sa nechá

odlákať figurantom, musí byť odvedený až na vzdialenosť 10metrov, rozhodne

rozhodca počas predvedenia skúšobného psa. Psovod ide so psom vľavo alebo

vpravo pri nohe. Psovod nemá psa nikdy medzi nohami, s výnimkou situácie,

kedy sa zastaví.

Vždy bude v cviku pozdrav stiskom ruky, ktorý môžu vykonať obaja figuranti.

Rozhovor je voliteľný. Rozhodca môže psovodovi rozkázať, aby v priebehu

cviku po povele už nehovoril. Psovod môže normálnym tónom odpovedať

figurantovi na pozdrav. Figurant psa neprovokuje pred pozdravom.

Ak sú pri cviku prítomní 2 figuranti, potom ten, ktorý neútočí ("falošný") sa

v momente provokácie musí nachádzať minimálne 3 metre od psovoda.

Pes, ktorý zaváha pri záhryze alebo pustení, stráca maximálne 10 bodov (má

povolenú jednu sekundu na reakciu). Za záhryz možno získať 20 bodov, zvyšok

sa sčíta podľa ostatného (dohľadávanie, návrat dlhšie než 10 sekúnd,

opakované povely ai).

Pes, ktorý nezareaguje do dvoch sekúnd, stráca všetky body za cvik. Je

potrebné odlíšiť čas na zareagovanie a čas do záhryzu. Ten druhý môže byť

dlhšie vzhľadom k prekážkam a pohybu.

Figurant buchne psovoda a drží ho 2 sekundy, počas ktorých sa musí pes

zahryznúť. V priebehu obrany psovoda, pri púšťaní a do doby než pes príde "k

nohe", zostáva psovod vo vzdialenosti 3m od figuranta.

Priebeh cviku

Príklady priebehu cviku:

• Jednoduchý rozhovor stretnutia figuranta a psovoda je zakončený napadnutím

psovoda.

• Po rozhovore sa figurant vzdiali, aby sa znovu vrátil a bez okolkov psovoda napadol.

• Rovnaké ako predošlý, ale sa figurant snažia ľsťou ovplyvniť pozornosť psa.

• Figurant napadne inú tretiu osobu, aby psa vyprovokoval k ochrannému útoku.

• Iné osoby naznačujú vzájomnú bitku ako test sebaovládania psa.

• Figurant napadne psovoda pri predstieraní každodennej, bežnej situácie.

• atď

Povel k pusteniu nasleduje po pokyne rozhodcu. Pes musí figuranta 5 sekúnd strážiť,

potom dáva rozhodca pokyn k odvolaniu psa.

Straty:

• psovod po zvukovom povele k začatiu cviku ďalej hovorí na psa - 30 bodov

• pes napadne pred alebo pri stretnutí či rozhovore - 30 bodov

• pes uhryzne po stretnutí a pred útokom, každý meter od plánovaného miesta

provokácie - 2 body

• pes sa vzdiali v akejkoľvek časti cviku od psovoda nad 1m priestoru (nemusí hrýzť),

za

každý meter-1 bod

• pes sa vzdiali od psovoda viac ako 10m - 30 bodov

• pes napadne tretiu osobu - 30 bodov

• pes nenapadne do 2 sekúnd - 30 bodov

• psovod svojho psa podporuje alebo pri obrane alebo povele pre pustenie je bližšie

než 3m - 30 bodov

• každý ďalší záhryz po pustení - 2 body

• pes nie je pri nohe psovoda do 10 sekúnd po povele - 5 bodov

• pes nedohľadáva 5 sekúnd - 5 bodov

7. Stráženie predmetu ........................... kategórie III 30 bodov

Technické údaje cviku

Predmet je uložený v strede kruhu s polomerom 2 metre. Okolo tohto kruhu je

vyznačený ďalší, väčší s polomerom 5 metrov. V priebehu cviku smie pracovať jeden

alebo dvaja figuranti, ale len oddelene. Ak jeden pracuje, druhý musí byť vo

vzdialenosti od predmetu minimálne 10 metrov. Figuranti sa pokúsia o odnesenie

predmetu 3x. Trestné body sú pre všetky pokusy rovnaké a sčítajú sa. Ak sa

v ktoromkoľvek pokuse podarí figurantom predmet odniesť, stráca pes všetkých 30

bodov.

Figuranti môžu počas cviku použiť rekvizity, vopred určené a schválené rozhodcom,

na odlákanie pozornosti psa. Rekvizity musia byť pre všetkých psov rovnaké

a figuranti ich musia použiť v ten istý moment. Figurant však nesmie tieto rekvizity

použiť ako štít alebo nimi inak brániť v záhryze. V priebehu tohto cviku nesmie byť

použitá rekvizita, ktorú pes nie je schopný zdolať, musí byť schopný ju prejsť. Nesmie

byť podobná inej rekvizite použitej v súťaži. A nesmie byť naschvál ponechaná

v päťmetrovom kruhu. V prípade, že by si ju pes mohol zameniť za strážený predmet,

smie ju použiť až v treťom pokuse o odnesenie.

Strážený predmet musí byť pre psa bezpečný, iné sú zakázané. Vzdialenosť od

predmetu, v ktorej sa pes zahryzol, sa počíta: bez rekvizity je táto vzdialenosť počítaná

k najbližšej časti tela figuranta a psa, s rekvizitou sa počíta najbližšia časť rekvizity pri

psovi. Akonáhle figurant prekročí ohraničenie kruhu, akoukoľvek časťou tela,

bezprostredne potom musí doňho vstúpiť. V menšom kruhu potom zostáva pre

ulúpenie predmetu 30 sekúnd.

Ak je figurant v medzikruží 2 a 5 metrových kruhov a pes vybehne k záhryzu,

smie figurant uhýbať a rekvizitami zahradiť cestu psovi. Ale rekvizita by nemala

slúžiť ako prostriedok na úskok.

Ak sa v malom kruhu nachádza rekvizita, potom je figurant braný ako by bol tiež

v malom kruhu. A od tohto momentu sa teda smie pokúsiť zobrať strážený

predmet.

V malom kruhu môže byť iba jeden predmet na stráženie, ktorý je položený na

zemi. Figurant, ktorý ide vziať psovi predmet, sa až do vzdialenosti 2 metrov od psa

musí správať neutrálne. Výnimku tvorí prípad, keď pes zaútočí.

Definícia zahryznutia : Rovnaká ako u prerušeného zadržania alebo nájdenia v úkryte.

Kruhy na zemi slúžia ako pomocné značky pre odhad vzdialenosti vzhľadom

k pôvodnej pozícii predmetu. Pri zmene polohy predmetu je teda potrebné si tieto

kruhy predstaviť v okolí novej polohy predmetu.

Príklad: pri poslednom pokuse pes uhryzne v 4 metroch od predmetu a navyše sa

nechá odvliecť do 6 metrovej vzdialenosti, dvojitá chyba: záhryz v 4m = -5, nechá sa

ťahať 2m = -2; tj -7

Pes, ktorý sa na konci cviku priradí k vracajúcemu sa psovodovi = zrážky podľa CD.

Pes, ktorý sa vzdiali od predmetu po signáli klaksónu, stráca 1 bod za meter (do

vzdialenosti 10m, tj do 0 bodov).

Priebeh cviku

Príprava začatia cviku je spoločná pre všetky disciplíny.

Psovod umiestni predmet do stredu malého kruhu a dá psovi povel na jeho stráženie.

Potom sa vzdiali do určeného úkrytu.

Figurant vo vonkajšom kruhu sa musí správať neutrálne, nesmie psa provokovať,

napádať ani odlákať jeho pozornosť. Ak však pes pustí figuranta do kruhu 2m, je mu

dovolené použiť na ovplyvnenie psa všetkých prostriedkov: machinácie, ohrozovanie,

alebo zvedenie psa. Pokus o odobratie má nasledovať v priebehu 30 sekúnd.

Pes môže figuranta pohryznúť, než sa dostane k predmetu (dotkol alebo zobral),

potom musí figurant 2 sekundy počkať a potom sa smie vzďaľovať. Pri vzďaľovaní sa

musí správať normálne. Pes buď zostane v záhryze a nechá sa ťahať alebo sa pustí.

Ak figurant získa predmet a pes sa potom zahryzne, musí figurant odložiť predmet

k nohám a potom pokračuje vo vzďaľovaní sa od predmetu ako v predchádzajúcej

situácii.

Pes sa do predmetu zahryzne alebo ho drží labkami, ale nepohryzne figuranta.

Akonáhle figurant vytiahne psa i s predmetom z malého kruhu, je stráženie psa

označené ako nedostatočné.

Smerodajné pre vzdialenosť k predmetu v čase, keď sa pes zahryzne, je miesto kde

sa nachádza figurant. Ak sa nechá pes figurantom odtiahnuť, počíta sa vzdialenosť,

kde sa nachádza pes (s labkami mimo jedného z kruhov).

Ak sa rozhodcovi stráženie nezdalo perfektné, hoci bolo vykonané úspešne, môže

psovi zraziť body z CD.

Psovod sa nesmie na psa otočiť ani sa na neho pozerať na ceste k úkrytu alebo

vstupu do neho. Ak tak urobí, stráca všetky body za túto úlohu.

Pes, ktorý hryzie do stráženého predmetu alebo ho iným spôsobom ničí, stráca

všetky body za túto úlohu.

Straty:

• pes uhryzne vnútri 2m kruhu, bez toho by sa pomocník dotkol stráženého predmetu –

bez penalizácie

• pes uhryzie vnútri 2m kruhu a nechá sa až k jeho okraju odtiahnuť - bez penalizácie

• pes uhryzie vnútri 2m kruhu a nechá sa z neho odtiahnuť, za každý meter - 1 bod

• pes uhryzie a nechá sa odtiahnuť na vzdialenosť viac ako 5m - 15 bodov

• pes sa nechá odtiahnuť cez 5m kruh a nepustí do 10 sekúnd - 30 bodov

• pes si nechá predmet odobrať, ale uhryzne vnútri kruhu, za l meter - 1 bod

• pes si nechá predmet odobrať a nechá si s ním pomocníka odísť 5 až 10m -15 bodov

• pes si nechá predmet odobrať a nechá si s ním pomocníka odísť ďalej ako 10 m - 30

bodov

• pes uhryzne figuranta medzi 2-5 metre -5 bodov

• pes uhryzne figuranta vo vzdialenosti nad 5 metrov (koniec cviku) - 30bodů

VII. Počty bodov podľa tried

Súťaž je rozdelená do 3 tried, aby sa dosiahlo postupného zvyšovania nárokov, každý

zo stupňov má príslušný počet bodov:

• 200 bodov v triede I.

• 300 bodov v triede II.

• 400 bodov v triede III.

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje počet bodov za cvik a triedu, ako aj celkový počet

bodov.

Cviky Kategórie

I II III

Chôdza pri nohe 6 6 6

Neprítomnosť psovoda 10 10 10

Odmietnutie potravy 5 10 10

Vyslanie vpred 12 12 12

Prinášanie predmety 12 12 12

Polohy 10 20 20

Vyhľadanie predmetu - 15 15

Kolmá stena ( palisáda ) 15! 15! 15

Prekážka 15! 20 20

Skok do diaľky 15! 15! 20

Útok spredu s palicou 50 40 50

Zadržanie pri úteku 50 30 30

Obrana psovoda 30 30 30

Vyhľadanie a sprievod - 40 40

Útok spredu s predmetmi - 40 50

Prerušenie zadržania pri úteku - - 30

Stráženie predmetu - - 30

Celkom 200 300 400

! cviky, kde je možnosť voľby

Kvalifikácia:

• 0 - 299 nedostatočne

• 300 - 319 dostatočne

• 320 - 339 dobre

• 340 - 359 veľmi dobre

• 360 - 400 výborne

Ak budú mať psy rovnaké bodovania, budú rozdelení podľa týchto kritérií:

1. Najlepšie bodovanie v obrane

2. Najlepšie bodovanie v poslušnosti

3. Najlepšie bodovania v skokoch

VIII. Skratky

CD celkový dojem

kg kilogram

m meter

b bod

IX. Záver

Súčasný Skúšobný poriadok Mondioring bol schválený Komisiou pracovných plemien

FCI na stretnutí 17.marca 2001 v Nova Gorica (Slovinsko). Národné zväzy sú

kompetentné na odsúhlasenie konania akcií podľa tohto skúšobného poriadku na

svojom území. V prípade nejasností, platí francúzsky text.

Commission pour les Chiens d'utilité

Le president Eberhard Strasser

17. marca 2001 Nova Gorica (Slovinsko)

Súčasný poriadok bol odsúhlasený Generálnym Výborom FCI v máji 2002 (Weisbad).

Nadobudol účinnosť od 1.1.2003.

Modifikácia kurzívou boli odsúhlasené Generálnym Výborom FCI v Madride, január

2010.

Z francúzskej verzie, za pomoci staršie verzie prekladu F. Rittera, preložila Helena

Šultesová. Preklad týchto poriadkov bol vykonaný s najlepším vedomím autorky,

z jeho praktického uplatnenia však nevyplývajú pre autorku žiadne právne dôsledky.